Předávání proměnných napříč šablonami

Tento průvodce vám vysvětlí, jak se proměnné předávají mezi šablonami v Latte pomocí různých tagů jako {include}, {import}, {embed}, {layout}, {sandbox} a dalších. Dozvíte se také, jak pracovat s proměnnými v tagu {block} a {define}, a k čemu slouží značka {parameters}.

Typy proměnných

Proměnné v Latte můžeme rozdělit do tří kategorií podle toho, jak a kde jsou definovány:

Vstupní proměnné jsou ty, které jsou do šablony předávány zvenčí, například z PHP skriptu nebo pomocí tagu jako {include}.

$latte->render('template.latte', ['userName' => 'Jan', 'userAge' => 30]);

Okolní proměnné jsou proměnné existující v místě určité značky. Zahrnují všechny vstupní proměnné a další proměnné vytvořené pomocí tagů jako {var}, {default} nebo v rámci smyčky {foreach}.

{foreach $users as $user}
	{include 'userBox.latte', user: $user}
{/foreach}

Explicitní proměnné jsou ty, které jsou přímo specifikovány uvnitř tagu a jsou odeslány do cílové šablony.

{include 'userBox.latte', name: $user->name, age: $user->age}

{block}

Tag {block} se používá k definování opakovaně použitelných bloků kódu, které lze v dědičných šablonách přizpůsobit nebo rozšířit. Okolní proměnné definované před blokem jsou dostupné uvnitř bloku, ale jakékoli změny proměnných se projeví jen v rámci toho bloku.

{var $foo = 'původní'}
{block example}
	{var $foo = 'změněný'}
{/block}

{$foo}    // vypíše: původní

{define}

Tag {define} slouží k vytváření bloků, které se renderují až po jejich zavolání pomocí {include}. Proměnné dostupné uvnitř těchto bloků závisí na tom, zda jsou v definici uvedeny parametry. Pokud ano, přístup mají jen k těmto parametrům. Pokud ne, přístup mají ke všem vstupním proměnným šablony, ve které jsou bloky definovány.

{define hello}
	{* má přístup ke všem vstupním proměnným šablony *}
{/define}

{define hello $name}
	{* má přístup jen k parametru $name *}
{/define}

{parameters}

Tag {parameters} slouží k explicitní deklaraci očekávaných vstupních proměnných na začátku šablony. Tímto způsobem lze snadno dokumentovat očekávané proměnné a jejich datové typy. Také je možné definovat výchozí hodnoty.

{parameters int $age, string $name = 'neznámé'}
<p>Věk: {$age}, Jméno: {$name}</p>

{include file}

Tag {include file} slouží k vložení celé šablony. Této šabloně se předávají jak vstupní proměnné šablony, ve které je značka použita, tak proměnné v ní explicitně definované. Cílová šablona ale může rozsah omezit pomocí {parameters}.

{include 'profile.latte', userId: $user->id}

{include block}

Když vkládáte blok definovaný ve stejné šabloně, předávají se do něj všechny okolní a explicitně definované proměnné:

{define blockName}
	<p>Jméno: {$name}, Věk: {$age}</p>
{/define}

{var $name = 'Jan', $age = 30}
{include blockName}

V tomto příkladu se proměnné $name a $age předají do bloku blockName. Stejným způsobem se chová i {include parent}.

Při vkládání bloku z jiné šablony jsou předávány pouze vstupní proměnné a explicitně definované. Okolní proměnné nejsou automaticky dostupné.

{include blockInOtherTemplate, name: $name, age: $age}

{layout} nebo {extends}

Tyto tagy definují layout, do kterého se předávají vstupní proměnné podřízené šablony a dále proměnné vytvořené v kódu před bloky:

{layout 'layout.latte'}
{var $seo = 'index, follow'}

Šablona layout.latte:

<head>
	<meta name="robots" content="{$seo}">
</head>

{embed}

Tag {embed} je podobný tagu {include}, ale umožňuje vkládání bloků do šablony. Na rozdíl od {include} se předávají pouze explicitně deklarované proměnné:

{embed 'menu.latte', items: $menuItems}
{/embed}

V tomto příkladu má šablona menu.latte přístup pouze k proměnné $items.

Naopak v blocích uvnitř {embed} je přístup ke všem okolním proměnným:

{var $name = 'Jan'}
{embed 'menu.latte', items: $menuItems}
	{block foo}
		{$nam}
	{/block}
{/embed}

{import}

Tag {import} se využívá pro načítání bloků z jiných šablon. Přenáší se jak vstupní, tak explicitně deklarované proměnné do importovaných bloků.

{import 'buttons.latte'}

{sandbox}

Tag {sandbox} izoluje šablonu pro bezpečné zpracování. Proměnné jsou předávány výhradně explicitně.

{sandbox 'secure.latte', data: $secureData}
verze: 3.0