Latte tagy (makra)

Přehled a popis všech tagů (neboli značek či maker) šablonovacího systému Latte, které jsou vám standardně k dispozici.

Výpis proměnných a výrazů
{$variable} vypíše escapovanou proměnnou
{$variable|noescape} vypíše proměnnou bez escapování
{expression} vypíše escapovaný výraz
{=expression} vypíše escapovaný výraz
Podmínky
{if $cond} … {elseif $cond} … {else} … {/if} podmínka if
{$cond ? $value1 : $value2} ternární operátor
{$cond ? $value} zkrácený „ternární“ operátor
{$a ?: $default} vypíše $a, pokud je prázdné tak $default
{ifset $var} … {elseifset $var} … {/ifset} podmínka if (isset())
{switch $var} … {case value} … {default} … {/switch} volba podle hodnoty
{$obj?->prop} {$arr?['item']} různé formy volitelného řetězení
Cykly
{foreach $arr as $item} … {/foreach} cyklus foreach
{for expr; expr; expr} … {/for} cyklus for
{while expr} … {/while} cyklus while
{continueIf $cond} podmíněný skok na další iteraci
{breakIf $cond} podmíněné ukončení cyklu
{first [$mod]} … {/first} vypsat při prvním průchodu
{last [$mod]} … {/last} vypsat při posledním průchodu
{sep} … {/sep} separátor
Proměnné
{var $foo = value} vytvoří proměnnou
{default $foo = value} vytvoří proměnnou, pokud neexistuje
{capture $var} … {/capture} zachytí blok do proměnné
Bloky, layouty, dědičnost šablon
{block block} definuje a hned vykreslí blok
{define block} definuje blok pro pozdější použití
{include block} vloží blok
{include 'file.latte'} načte šablonu z dalšího souboru
{import 'file.latte'} načte bloky z externí šablony
{layout 'file.latte'} určuje soubor s layoutem
{extends 'file.latte'} alias pro {layout}
{ifset #block} … {/ifset} podmínka, zda existuje blok
Typy
{varType type $var} deklaruje typ proměnné
{varPrint [all]} navrhne typy proměnných
{templateType ClassName} deklaruje typy proměnných podle třídy
{templatePrint} navrhne třídu s typy proměnných
Ostatní
{sandbox 'file.latte'} načte šablonu v sandbox režimu
{do expression} vyhodnotí výraz, ale nevypíše
{* text komentáře *} komentář, bude odstraněn
{l} nebo {r} vypíše znak { nebo }
{syntax mode} změna syntaxe za běhu
{spaceless} … {/spaceless} odstraní nadbytečné mezery, podobně jako filtr strip
{contentType $type} přepne escapování a pošle HTTP hlavičku
{debugbreak $cond} umístí do kódu breakpoint
Pomocníci HTML kodéra
n:class chytrý zápis HTML atributu class
n:attr chytrý zápis jakéhokoliv HTML atributu
n:ifcontent Vynechá prázdný HTML tag
n:tag-if Vynechá HTML tag, pokud je podmínka false
Operátory
(expand) rozbalení polí
Dostupné pouze v Nette Frameworku
Odkazy
n:href odkaz používaný v HTML elementech <a>
{link Presenter:action} vygeneruje odkaz
{plink Presenter:action} vygeneruje odkaz na presenter
Ovládací prvky a formuláře
{control loginForm} vykreslí komponentu
{form formName} … {/form} vykreslí značky formuláře
{label fieldName} … {/label} vykreslí popisku formulářového prvku
{input fieldName} vykreslí formulářový prvek
{inputError fieldName} vypíše chybovou hlášku formulářového prvku
n:name oživí formulářový prvek
{formPrint} navrhne Latte kód pro formulář
{formContext formName} … {/formContext} částečné kreslení formuláře
AJAX
{snippet name} … {/snippet} výstřižek, který lze odeslat AJAXem
{snippetArea name} obálka pro výstřižky
Překlady
{_}Text{/_} přeloží text
{_expression} přeloží výraz a vypíše s escapováním
Ostatní
{dump $variable} dumpuje proměnné do Tracy Bar
{cache $key} … {/cache} cachuje část šablony

Vypsání proměnné nebo výrazu {expression}

S escapováním: (eliminuje riziko Cross Site Scripting):

Jméno: {$name} {$surname}<br>
Věk: {date('Y') - $birth}<br>

Bez escapování uvedením modifikátoru |noescape (dříve se používal vykřičník):

<div class="article">
	{$content|noescape}
	{nl2br($notes)|noescape}
</div>

Alternativně lze použit zápis s rovnítkem {=expression}. Ten se hodí v případech, kdy nemusí být zřejmé, že výraz je skutečně výrazem a nikoliv tag nebo JSON:

Verze: {=PHP_VERSION}
Název: {="string"}

Díky technologií Kontextově sensitivního escapování je mimo jiné možné nativně používat PHP proměnné uvnitř JavaScriptu:

<script>
var pole = {$arr};
var name = {$name}; // pozor, zapisuje se bez uvozovek!
</script>

Podmínky {if $cond} … {/if}, {$cond ? … : …}

Podmínky se chovají stejně, jako jejich protějšky v PHP:

{if $stock}
	Skladem
{elseif $onWay}
	Na cestě
{else}
	Není dostupné
{/if}

Lze použít i značku {ifset}, která kontroluje existenci proměnné a odpovídá zápisu if (isset($var)). Značku {ifset} lze také použít pro ověření existence bloků.

Výraz v podmínce {if} lze uvést také v ukončovací značce, což se hodí v situacích, kdy při otevírání podmínky ještě jeho výsledek neznáme:

{if}
	<h1>Výpis řádků z databáze</h1>

	{foreach $database->table as $row} ... {/foreach}
{/if $row}

Blok {if} s podmínkou v ukončovací značce nepodporuje {elseif}, {else} použít lze.

dostupnost: {$stock ? 'Skladem' : 'Není dostupné'}

zkráceně: {$stock ? 'Skladem'}

Opakující se výraz podmínky lze někdy zkrátit značkami {switch} a {case}. Ty se přeloží na sérii podmínek if ($var === 'value'), tedy fungují trochu jinak než v PHP. break se neuvádí.

{switch $transport}
	{case train}
		Vlakem
	{case plane}
		Letecky
	{default}
		Jinak
{/switch}

Volitelné řetězení

Volitelné řetězení umožňuje psát kód, kde Latte okamžitě zastaví vyhodnocování výrazů, pokud narazí na null. A to díky novému operátoru ? umožňujícímu volitelný přístup k proměnným nebo prvkům pole. Když píšeme kód jako:

{$order?->id}

říkáme tím, že když je definován $order, bude vypsán $order->id, ale když je $order null, zastaví se vyhodnocování a prostě se vrátí null.

Uvidíte, že pomocí ? nahradíte spoustu kódu, který by jinak opakovaně kontroloval null:

{$user?->address?->street}
// znamená cca isset($user) && isset($user->address) ? $user->address->street : null

{$items[2]?->count}
// zamená cca isset($items[2]) ? $items[2]->count : null

{$user->getIdentity()?->name}
// zamená cca $user->getIdentity() !== null ? $user->getIdentity()->name : null

Význam je „cca“, protože ve skutečnosti se výraz vyhodnocuje důmyslněji a žádný krok se neopakuje. Například $user->getIdentity() se zavolá jen jednou, tedy nemůže nastat problém způsobený tím, že by v podmínce vrátilo objekt a následně pak null.

Výrazy s volitelným řetězením lze používat kdekoliv, například v podmínkách:

{if $blogPost?->count('*')}
	// znamená if (isset($blogPost) && $blogPost->count('*'))
	...
{/if}

Cykly {foreach}, {for}, {while}

Cykly foreach, for a while se chovají stejně, jako jejich protějšky v PHP.

{foreach $result as $row}
	<span>{$row->title}</span>
{/foreach}
{while $row = $result->fetch()}
	<span>{$row->title}</span>
{/while}
{for $i = 0; $i < 10; $i++}
	<span>Položka {$i}</span>
{/for}

Uvnitř cyklu foreach je inicializovaná proměnná $iterator, díky které můžeme zjišťovat užitečné informace o probíhajícím cyklu. Její API disponuje čítačem průchodů a metodami zjišťujícími, zda je aktuální průchod sudý, lichý, první nebo poslední:

 • isFirst() – prochází se cyklem poprvé?
 • isLast() – jde o poslední průchod?
 • getCounter() – čítač průchodů cyklem počítaný od jedničky
 • isOdd() – jde o lichý průchod?
 • isEven() – jde o sudý průchod?

Objekt $iteratorvlastnosti traity Nette\SmartObject, proto lze místo $iterator->isFirst() psát $iterator->first a podobně. Příklad:

{foreach $rows as $row}
	{if $iterator->first}<table>{/if}

	<tr id="row-{$iterator->counter}">
		<td>{$row->name}</td>
		<td>{$row->email}</td>
	</tr>

	{if $iterator->last}</table>{/if}
{/foreach}

Konstrukci {if $iterator->first}<table>{/if} lze nahradit za ekvivalentní {first}<table>{/first}, obdobně podmínku s last lze zapsat jako {last}</table>{/last}. Značky {first} a {last} mají nepovinný parametr, který lze využít jako modulo.

{foreach $rows as $row}
	{first}<table>{/first}
		{first 5}<tr>{/first} {* nový řádek po 5 záznamech *}
			<td>{$row->value}</td>
		{last 5}</tr>{/last}
	{last}</table>{/last}
{/foreach}

A nakonec, ekvivalentem {if !$iterator->last} … {/if} (tj. neposlední prvek) je značka {sep} … {/sep}. Obvykle jim označíme oddělovač, například čárku mezi vypisovanými položkami, čímž zajistíme, že se nevypíše přebývající pravostranná čárka:

{foreach $items as $item} {$item} {sep}, {/sep} {/foreach}

Uvnitř cyklu lze používat tagy {continueIf ?} a {breakIf ?}, které přejdou na další prvek resp. ukončí cyklus při splnění podmínky:

{foreach $rows as $row}
	{continueIf $row->parent == null}
	...
{/foreach}

Definici cyklu lze sloučit s definicí obalujícího prvku HTML následujícím způsobem: (vypíše pro každou řádku element div)

<div n:foreach="$rows as $row">
	...
</div>

Nebo pomocí vnitřního cyklu opakovat pouze vnitřek elementu: (ul zobrazí jednou, li pro každou řádku)

<ul n:inner-foreach="$rows as $row">
	<li>
	...
	</li>
</ul>

Deklarace proměnných {var} a {default}

Proměnné můžeme deklarovat přímo v šabloně značkou {var}:

{var $name = 'John Smith'}
{var $age = 27}

{* Vícenásobná deklarace *}
{var $name = 'John Smith', $age = 27}

Značka {default} funguje podobně s tím rozdílem, že nastavuje hodnoty jen neexistujícím proměnným:

{default $lang = 'cs'}

Od Latte 2.7 můžete deklarovat typ proměnných:

{var string $name = $article->getTitle()}

Zachytávání do proměnné {capture}

Zachytí výstup do proměnné:

{capture $var}
<ul>
	<li>Hello World</li>
</ul>
{/capture}

<p>Captured: {$var}</p>

Pokud chcete zachytit výstup jen proto, abyste na něj mohli aplikovat nějaký filtr, je jednodušší filtr aplikovat přímo na blok:

{block|strip}
<ul>
	<li>Hello World</li>
</ul>
{/block}

Vložení souboru {include} a {sandbox}

Do šablony lze vložit jinou šablonu. Vložený soubor má k dispozici globální proměnné aktuální šablony a případné další parametry, které mu při volání předáme:

{include 'basket.latte'}

{include 'menu.latte', level => 3, data => $menu}

Značka {include} se kromě vkládání souborů používá i pro vkládání bloků.

Soubor lze vložit také v bezpečném sandbox režimu. V tomto případě nemá vložený soubor přístup k žádným parametrům, jen těm, které explicitně předáte:

{sandbox 'untrusted.latte', level => 3, data => $menu}

Vyhodnocení kódu {do expression}

Vyhodnotí kód a nic nevypisuje. (Od Latte 2.8, ve starších verzích funguje {php}).

Hlavička {contentType}

Přepne Kontextově sensitivní escapování do kontextu určeného argumentem a všechny proměnné se escapují podle pravidel tohoto kontextu. Například {contentType xml} přepne do režimu XML, {contentType text} escapování zcela vypne.

Pokud je parametrem plnohodnotný MIME type, tak se navíc odešle jako HTTP hlavička do prohlížeče:

{contentType application/xml}
<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS feed</title>
		<item>
			...
		</item>
	</channel>
</rss>

Break point {debugbreak}

Určuje místo, kde dojde k zastavení vykonávání programu. Používá se při ladění, aby mohl programátor provést inspekci běhového prostředí a zjistil, zda program funguje podle očekávání. Podporován je Xdebug a PhpEd. Lze doplnit podmínku, která určuje, kdy má být program zastaven.

{debugbreak} {* Zastaví program *}

{debugbreak $counter == 1} {* Zastaví program při splnění podmínky *}

Změna syntaxe {syntax}

Tagy nemusejí být uzavřeny výhradně do jednoduchých složených závorek. Můžeme si zvolit i jiný oddělovač a to dokonce za běhu. Slouží k tomu {syntax …}, kde jako parametr lze uvést:

 • latte: {...}
 • double: {{...}}
 • off: vypne zpracování tagů

S využitím n:atributů lze vypnout Latte třeba jen jednomu bloku JavaScriptu:

<script n:syntax="off">
	var obj = {var: 123}; // tohle už není tag
</script>

Latte je pohodlně použitelné i v JavaScriptu, jen se stačí vyhnout konstrukci uvedené v předchozím příkladu. Buď zápisem mezery za otevírací složenou závorku { var: 123} nebo použitím uvozovek kolem identifikátoru {'var': 123}.

Pokud Latte vypnete pomocí {syntax off} (tj. značkou, nikoliv n:atributem), mějte na paměti, že ho již zpátky nemůžete zapnout pomocí {/syntax}. Žádné složené závorky se nezpracovávají, tudíž ani tag pro ukončení výjimky v syntaxi.

n:class

Potřebujeme vyřešit běžný úkol: vypisujeme data z databáze jako elementy <li>, neznáme dopředu jejich počet a chceme, aby každý lichý řádek měl třídu alt a poslední třídu last. Pokud by byl poslední řádek lichý, má mít obě třídy. A protože jsme puntičkáři, nechceme v kódu žádné prázdné <li class=" "> apod.

Díky atributu n:class tohle zapíšeme neskutečně snadno:

<ul>
	{foreach $data as $item}
	<li n:class="$iterator->odd ? alt, $iterator->last ? last">{$item}</li>
	{/foreach}
</ul>

Anebo potřebujete označit aktivní menu třídou current?

<a href="#" n:class="$presenter->isLinkCurrent('Presenter:*') ? current">

Úžasné, že?

Pokud potřebujete přesnější detekci URL, tak metodě isLinkCurrent() lze předat i očekávaný parametr:

<a href="#" n:class="$presenter->isLinkCurrent('Presenter:action', 'slug') ? current">

n:attr

Atribut n:attr umí s elegancí, podobnou n:class, generovat libovolné HTML atributy. Hodí se především v případech, kdy nevíme, které atributy budeme chtít vypsat a které ne.

<input type="checkbox" n:attr="value => $value, checked => $checked">

Vypíše v závislosti na hodnotách proměnných $value nebo $checked:

<input type="checkbox">

{* $value = 'Hello' *}
<input type="checkbox" value="Hello">

{* $checked = true *}
<input type="checkbox" value="Hello" checked>

n:ifcontent

n:ifcontent odstraní prázdný tag:

<div>
	<div class="error" n:ifcontent>{$error}</div>
</div>

Vypíše v závislosti na hodnotě proměnné $error:

{* $error = '' *}
<div>
</div>

{* $error = 'Required' *}
<div>
	<div class="error">Required</div>
</div>

Bloky {block} a {define}

Bloky slouží pro označení libovolné oblasti šablony. Třeba proto, abychom na ni aplikovali volání filtru (viz příklad) nebo proto, abychom ji pojmenovali a mohli poté na jiném místě znovu vložit.

{block sidebar}
	<h3>Menu</h3>
	...
{/block}

Bloky lze zanořovat do sebe. A pochopitelně je můžeme zapsat prostřednictvím n:atributu:

{block sidebar}
	<h3>Menu</h3>
	...

	<ul n:block="menulist">
		...
	</ul>
{/block}

Blok se na svém místě vykreslí. Pokud bychom chtěli pojmenovaný blok jen definovat bez vykreslení, použijeme místo {block} značku {define}. Ta umožňuje navíc přijímat parametry:

{define card, $name, $collapsed}
	<h3>{$name}</h3>
	...
{/define}

{include card, $person->name, true}

Od Latte 2.7 lze deklarovat i typy parametrů: {define sidebar, string $name, bool $mode}.

Název bloku může být také určen proměnnou: {block $var} … {/block}.

Každý blok vidí proměnné ze svého okolí. Avšak vytvoření nebo změna hodnoty proměnné uvnitř bloku se projeví pouze v něm (a pochopitelně i ve vnořených blocích).

Existenci bloku můžeme ověřit pomocí {ifset #sidebar}.

Vkládání bloků {include block}

Vložení bloku zajistí {include}.

{include sidebar}

Analogicky pro šablony:

{include 'sidebar.latte'}

Je také možné předat další parametry:

{include sidebar, id => 123, name => $value}

Můžeme vložit i blok, jehož název je uložen v proměnné (abychom se odlišili od vkládání souboru, uvedeme před názvem bloku mřížku):

{include #$blockname}

V bloku lze vložit i sebe sama, což lze použít např. pro vykreslení stromového menu.

{block menu}
<ul>
	{foreach $menu as $item}
	<li>{if is_array($item)}
		{include menu, menu => $item}
	{else}
		{$item}
	{/if}</li>
	{/foreach}
</ul>
{/block}

Místo {include menu, ...} lze psát také {include this, ...}.

Pokud je potřeba doplnit již definovaný blok (např. přidání nových stylů), není kvůli tomu potřeba kopírovat celý obsah tohoto bloku. Místo toho si nadefinujeme nový (stejně pojmenovaný) blok a uvnitř zavoláme {include parent}.

{block styles}
	{include parent}
	<link href="http://url.to.styles.css" rel="stylesheet">
{/block}

Rozšiřování a dědičnost šablon {layout}

Rozšiřování šablon (též dědičnost šablon) představuje mocný nástroj, který umožňuje snadnou a efektivní tvorbu i velmi komplikovaných layoutů bez nutnosti zbytečného opakování kódu.

Mějme dvě jednoduché stránky. První:

<html>
	<head>
		<title>První stránka | Můj web</title>
	</head>
	<body>
		<div id="sidebar">
			<ul>...</ul>
		</div>

		<div id="content">
			<p>Lorem Gypsum...</p>
		</div>
	</body>
</html>

A druhou:

<html>
	<head>
		<title>Druhá stránka | Můj web</title>
	</head>
	<body>
		<div id="sidebar">
			<ul>...</ul>
		</div>

		<div id="content">
			<p>Proin eu sem purus. Donec bibendum
			vestibulum...</p>
		</div>
	</body>
</html>

Stránky se liší pouze elementem <title> a <div#content>. Vytvoříme si proto layout, ve kterém budou všechny společné části, a vytvoříme tzv. placeholdery. Což kupodivu nebude nic jiného, než klasický blok:

Soubor @layout.latte:

<html>
	<head>
		<title>{block title}{/block} | Můj web</title>
	</head>
	<body>
		<div id="sidebar">
			<ul>...</ul>
		</div>

		<div id="content">{block content}{/block}</div>
	</body>
</html>

V jednotlivých šablonách se nyní na layout odkážeme značkou {layout} a můžeme je redukovat na ony dva bloky:

{layout '@layout.latte'}

{block title}První stránka{/block}

{block content}<p>Lorem Gypsum...</p>{/block}

Obdobně bude vypadat i stránka druhá.

Nejsme dokonce ani omezeni dvoustupňovým layoutem. Vrstev může být totiž tolik, kolik se nám hodí.

Typové šablony {varType}, {varPrint}, {templateType}{templatePrint}

Typový systém je klíčový pro vývoj robustních aplikací. Díky tomu, že víme, jaký datový či objektový typ je v každé proměnné, může IDE správně našeptávat (viz Typované šablony).

Jak deklarovat typy proměnných? Přímo v šabloně k tomu slouží značky {varType} nebo {var}:

{varType Nette\Security\User $user}
{varType string $lang}

Značka {varPrint} vám ušetří čas se psaním. Pokud ji umístíte do šablony, místo běžného vykreslení se zobrazí návrh značek {varType} pro lokální proměnné. Kód pak stačí jedním kliknutím označit a zkopírovat do šablony. Samotné {varPrint} vypisuje pouze lokální proměnné, které nejsou parametry šablony. Pokud chcete vypsat všechny proměnné, použijte {varPrint all}.

Typy parametrů předávaných do šablony lze deklarovat pomocí třídy, kterou uvedeme na začátku šablony:

{templateType MyApp\CatalogTemplate}

Třídu si také můžete nechat vygenerovat pomocí značky {templatePrint}. Pokud ji umístíte na začátek šablony, místo běžného vykreslení se zobrazí návrh třídy. Kód pak stačí jedním kliknutím označit a zkopírovat do projektu.

Vykreslování komponent {control …}

Slouží k vykreslování komponent presenteru. Pro lepší pochopení je dobré vědět, jak se tato značka přeloží do PHP.

{control cartControl}		pro celý košík na stránce
{control cartControl:small}	pro malý náhledový košík

se přeloží jako:

$control->getComponent('cartControl')->render();
$control->getComponent('cartControl')->renderSmall();

Metoda getComponent() vrací komponentu cartControl a nad touto komponentou volá metodu render(), resp. renderSmall() pokud je jiný způsob renderování uveden ve značce za dvojtečkou.

Lze použít i volání s parametry, které se předají render metodám, například:

{control cartControl, $maxItems, $showSummary}
{control cartControl, maxItems => 5, showSummary => true}
{control cartControl, [maxItems => 5, showSummary => true]}
{control cartControl:small, $maxItems, $showSummary}

se přeloží jako:

$control->getComponent('cartControl')->render($maxItems, $showSummary);
$control->getComponent('cartControl')->render(['maxItems' => 5, 'showSummary' => true]);
$control->getComponent('cartControl')->render([['maxItems' => 5, 'showSummary' => true]]);
$control->getComponent('cartControl')->renderSmall($maxItems, $showSummary);

Pokud se kdekoliv v parametrech objeví =>, všechny parametry budou zabaleny do pole a předány jako první argument.

Vykreslení sub-komponety:

{control cartControl-someForm}

se přeloží jako:

$control->getComponent("cartControl-someForm")->render();

Formuláře {form}, {input}, {inputError}{label}

Usnadňují vykreslení formulářů a jejich prvků:

{form myForm}
<table>
<tr n:foreach="$form->controls as $name => $field">
	<th>{label $name /}<th>
	<td>{input $name}</td>
	<td n:ifcontent>{inputError $name}</td>
</tr>
</table>
{/form}

Značka {form} nebo <form n:name> zahájí vykreslování formuláře. Zároveň vytvoří lokální proměnnou $form s objektem kresleného formuláře. Uzavírací značka {/form} nebo </form> před uzavřením formuláře ještě vykreslí všechny nevykreslené hidden prvky.

Značka {input} vykreslí jakýkoliv prvek, včetně select boxů nebo textarea. Tag {label} může být volitelně párové, např. {label}Věk{/label}, a ohraničený text bude u vícejazyčných formulářů také přeložen. Pokud formulářový prvek obsahuje chybu, značka {inputError} ji vypíše.

Pokud potřebuje formuláře naroubovat na existující HTML kód, můžeme využít atribut n:name, které zaktivní existující prvky v šabloně:

<form n:name=myForm>
	<p>Jméno: <input size="50" n:name="name"></p>
	<p>Heslo: <input size="30" n:name="password"></p>
</form>

Latte kód pro formulář si také můžete nechat vygenerovat pomocí značky {formPrint}. Pokud ji umístíte do šablony, místo běžného vykreslení se zobrazí návrh kódu. Ten pak stačí označit a zkopírovat do projektu. (od nette/forms 3.0.5)

Pokud potřebujete vykreslit jen vnitřní část formuláře bez HTML značek <form> & </form>, například při AJAXovém požadavku, můžete formulář otevří a uzavřít do {formContext formName} … {/formContext}. Funguje podobně jako {form} v logickém smyslu, tady umožní používat ostatní značky pro kreslení prvků formuláře, ale přitom nic nevykreslí. (od nette/forms 3.0.6)

Překlady {_expression}

Usnadňuje automatizované překlady v šablonách. Pro její správnou funkčnost musí být nastaven překladač, viz lokalizace:

$latte->addFilter('translate', new MyTranslator);

Poté bude jakýkoliv výraz zapsaný v tomto tagu automaticky přeložen:

{_$variable}

Pro textové části šablony lze použít párovou variantu:

{_}Text, který bude přeložen{/_}

Dumpování proměnných {dump}

Vyžaduje Tracy.

{dump $name} {* Vypíše proměnnou $name *}

{dump}    {* Vypíše všechny aktuálně definované proměnné *}

Operátor rozbalení pole (expand)

Operátor (expand) umožňuje použití pole v místě, kde se očekává více argumentů. Jde o obdobu operátoru ... z PHP, na rozdíl od něj však zachovává i klíče.

Lze jej použít například pro předání argumentů do bloků nebo vkládaných šablon, pokud je máme v poli.

{include 'foobar.latte' (expand) $args}   {* argumenty pro include *}
Vylepšit tuto stránku