Latte je synonymum bezpečnosti

Latte je jediný šablonovací systém pro PHP s efektivní ochranou proti kritické zranitelnosti Cross-site Scripting (XSS). A to díky tzv. kontextově sensitivnímu escapování. Povíme si,

  • jaký je princip zranitelnosti XSS a proč je tak nebezpečná
  • čím to, že je Latte v obraně před XSS tak efektivní
  • jak lze v šablonách Twig, Blade a spol. snadno udělat bezpečnostní díru

Cross-site Scripting (XSS)

Cross-site Scripting (zkráceně XSS) je jednou z nejčastějších zranitelností webových stránek a přitom velmi nebezpečnou. Umožní útočníkovi vložit do cizí stránky škodlivý skript (tzv. malware), který se spustí v prohlížeči nic netušícího uživatele.

Co všechno může takový skript napáchat? Může například odeslat útočníkovi libovolný obsah z napadené stránky, včetně citlivých údajů zobrazených po přihlášení. Může stránku pozměnit nebo provádět další požadavky jménem uživatele. Pokud by se například jednalo o webmail, může si přečíst citlivé zprávy, pozměnit zobrazovaný obsah nebo přenastavit konfiguraci, např. zapnout přeposílání kopií všech zpráv na útočníkovu adresu, aby získal přístup i k budoucím emailům.

Proto také XSS figuruje na předních místech žebříčků nejnebezpečnějších zranitelností. Pokud se na webové stránce zranitelnost objeví, je nutné ji co nejdříve odstranit, aby se zabránilo zneužití.

Jak zranitelnost vzniká?

Chyba vzniká v místě, kde se webová stránka generuje a vypisují se proměnné. Představte si, že vytváříte stránku s vyhledáváním, a na začátku bude odstavec s hledaným výrazem v podobě:

echo '<p>Výsledky vyhledávání pro <em>' . $search . '</em></p>';

Útočník může do vyhledávacího políčka a potažmo do proměnné $search zapsat libovolný řetězec, tedy i HTML kód jako <script>alert("Hacked!")</script>. Protože výstup není nijak ošetřen, stane se součástí zobrazené stránky:

<p>Výsledky vyhledávání pro <em><script>alert("Hacked!")</script></em></p>

Prohlížeč místo toho, aby vypsal hledaný řetězec, spustí JavaScript. A tím přebírá vládu nad stránkou útočník.

Můžete namítnout, že vložením kódu do proměnné sice dojde ke spuštění JavaScriptu, ale jen v útočníkově prohlížeči. Jak se dostane k oběti? Z tohoto pohledu rozlišujeme několik typů XSS. V našem příkladu s vyhledáváním hovoříme o reflected XSS. Zde je ještě potřeba navést oběť, aby klikla na odkaz, který bude obsahovat škodlivý kód v parametru:

https://example.com/?search=<script>alert("Hacked!")</script>

Navedení uživatele na odkaz sice vyžaduje určité sociální inženýrství, ale není to nic složitého. Uživatelé na odkazy, ať už v emailech nebo na sociálních sítích, klikají bez větších rozmyslů. A že je v adrese něco podezřelého se dá zamaskovat pomocí zkracovače URL, uživatel pak vidí jen bit.ly/xxx.

Nicméně existuje i druhá a mnohem nebezpečnější forma útoku označovaná jako stored XSS nebo persistent XSS, kdy se útočníkovi podaří uložit škodlivý kód na server tak, aby byl automaticky vkládán do některých stránek.

Příkladem jsou stránky, kam uživatelé píší komentáře. Útočník pošle příspěvek obsahující kód a ten se uloží na server. Pokud stránky nejsou dostatečně zabezpečené, bude se pak spouštět v prohlížeči každého návštěvníka.

Mohlo by se zdát, že jádro útoku spočívá v tom dostat do stránky řetězec <script>. Ve skutečnosti způsobů vložení JavaScriptu je mnoho. Ukážeme si třeba příklad vložení pomocí HTML atributu. Mějme fotogalerii, kde lze vkládat k obrázkům popisek, který se vypíše v atributu alt:

echo '<img src="' . $imageFile . '" alt="' . $imageAlt . '">';

Útočníkovi stačí jako popisek vložit šikovně sestavený řetězec " onload="alert('Hacked!') a když vypsání nebude ošetřeno, výsledný kód bude vypadat takto:

<img src="photo0145.webp" alt="" onload="alert('Hacked!')">

Součástí stránky se nyní stává podvržený atribut onload. Prohlížeč kód v něm obsažený spustí hned po stažení obrázku. Hacked!

Jak se bránit XSS?

Jakékoliv pokusy útok detekovat pomocí blacklistu, jako například blokovat řetězec <script> apod., jsou nedostačující. Základem funkční obrany je důsledná sanitizace všech dat vypisovaných uvnitř stránky.

Především jde o nahrazení všech znaků se speciálním významem za jiné odpovídající sekvence, čemuž se slangově říká escapování (první znak sekvence se nazývá únikovým, odtud pojmenování). Třeba v textu HTML má speciální význam znak <, který když nemá být interpretován jako začátek tagu, musíme jej nahradit vizuálně odpovídající sekvencí, tzv. HTML entitou &lt;. A prohlížeč vypíše menšítko.

Velmi důležité je rozlišovat kontext, ve kterém data vypisujeme. Protože v různých kontextech se řetězce různě sanitizují. V různých kontextech mají speciální význam různé znaky. Například se liší escapování v textu HTML, v atributech HTML, uvnitř některých speciálních elementů, atd. Za chvíli to probereme podrobně.

Ošetření je nejlepší provádět přímo při vypsáním řetězce ve stránce, čímž zajistíme, že se opravdu provede a provede se právě jednou. Nejlepší je, pokud ošetření obstará automaticky přímo šablonovací systém. Protože pokud ošetření neprobíhá automaticky, může na něj programátor zapomenout. A jedno opomenutí znamená, že web je zranitelný.

Nicméně XSS se netýká jen vypisování dat v šablonách, ale i dalších částí aplikace, které musí správně zacházet s nedůvěryhodnými daty. Například je nutné, aby JavaScript ve vaší aplikaci nepoužíval ve spojitosti s nimi innerHTML, ale pouze innerText nebo textContent. Speciální pozor je potřeba dávat na funkce, které vyhodnocují řetězce jako JavaScript, což je eval(), ale taky setTimeout(), případně použití funkce setAttribute() s eventovými atributy jako onload apod. Tohle už ale jde mimo oblast, kterou pokrývají šablony.

Ideální obrana ve 3 bodech:

  1. rozezná kontext, ve kterém se data vypisují
  2. sanitizuje data podle pravidel daného kontextu (tedy „kontextově sensitivně“)
  3. dělá to automaticky

Kontextově sensitivní escapování

Co se přesně myslí slovem kontext? Jde o místo v dokumentu s vlastními pravidly pro ošetřování vypisovaných dat. Odvíjí se od typu dokumentu (HTML, XML, CSS, JavaScript, plain text, …) a může se lišit v jeho konkrétních částech. Například v HTML dokumentu je takových míst (kontextů), kde platí velmi odlišná pravidla, celá řada. Možná budete překvapeni, kolik jich je. Tady máme první čtveřici:

<p>#text</p>
<img src="#atribut">
<textarea>#rawtext</textarea>
<!-- #komentář -->

Výchozím a základním kontextem HTML stránky je HTML text. Jaká zde platí pravidla? Speciální význam mají znaky < a &, které představují začátek značky nebo entity, takže je musíme escapovat, a to nahrazením za HTML entitu (< za &lt; & za &amp).

Druhým nejběžnějším kontextem je hodnota HTML atributu. Od textu se liší v tom, že speciální význam tu má uvozovka " nebo ', která atribut ohraničuje. Tu je třeba zapsat entitou, aby nebyla chápána jako konec atributu. Naopak v atributu lze bezpečně používat znak <, protože tady žádný speciální význam nemá, tady nemůže být chápán jako začátek značky či komentáře. Ale pozor, v HTML lze psát hodnoty atributů i bez uvozovek, v takovém případě má speciální význam celá řada znaků, jde tedy o další samostatný kontext.

Možná vás překvapí, ale speciální pravidla platí uvnitř elementů <textarea> a <title>, kde se znak < nemusí (ale může) escapovat, pokud za ním nenásleduje /. Ale to je spíš perlička.

Zajímavé je to uvnitř HTML komentářů. Tady se totiž k escapování nepoužívají HTML entity. Dokonce žádná specifikace neuvádí, jak by se mělo v komentářích escapovat. Jen je nutné dodržet poněkud kuriozní pravidla a vyhnout se v nich určitým kombinacím znaků.

Kontexty se také mohou vrstvit, k čemuž dochází, když vložíme JavaScript nebo CSS do HTML. To lze udělat dvěma odlišnými způsoby, elementem a atributem:

<script>#js-element</script>
<img onclick="#js-atribut">

<style>#css-element</style>
<p style="#css-atribut"></p>

Dvě cesty a dva různé způsoby escapování dat. Uvnitř elementu <script> a <style> se stejně jako v případě HTML komentářů escapování pomocí HTML entit neprovádí. Při vypisování dat uvnitř těchto elementů je potřeba dodržet jediné pravidlo: text nesmí obsahovat sekvenci </script resp. </style.

Naopak v atributech style a on*** se pomocí HTML entit escapuje.

A samozřejmě uvnitř vnořeného JavaScriptu nebo CSS platí escapovací pravidla těchto jazyků. Takže řetezec v atributu např. onload se nejprve escapuje podle pravidel JS a potom podle pravidel HTML atributu.

Uff… Jak vidíte, HTML je velmi komplexní dokument, kde se vrství kontexty, a bez uvědomění si, kde přesně data vypisuji (tj. v jakém kontextu), nelze říct, jak to správně udělat.

Chcete příklad?

Mějme řetězec Rock'n'Roll.

Pokud jej budete vypisovat v HTML textu, zrovna v tomhle případě netřeba dělat žádné záměny, protože řetězec neobsahuje žádný znak se speciálním významem. Jiná situace nastane, pokud jej vypíšete uvnitř HTML atributu uvozeného do jednoduchých uvozovek. V takovém případě je potřeba escapovat uvozovky na HTML entity:

<div title='Rock&apos;n&apos;Roll'></div>

Tohle bylo jednoduché. Mnohem zajímavější situace nastane při vrstvení kontextů, například pokud řetězec bude součástí JavaScriptu.

Nejprve jej tedy vypíšeme do samotného JavaScriptu. Tj. obalíme jej do uvozovek a zároveň escapujeme pomocí znaku \ uvozovky v něm obsažené:

'Rock\'n\'Roll'

Ještě můžeme doplnit volání nějaké funkce, ať kód něco dělá:

alert('Rock\'n\'Roll');

Pokud tento kód vložíme do HTML dokumentu pomocí <script>, netřeba nic dalšího upravovat, protože se v něm nevyskytuje zakázaná sekvence </script:

<script> alert('Rock\'n\'Roll'); </script>

Pokud bychom jej však chtěli vložit do HTML atributu, musíme ještě escapovat uvozovky na HTML entity:

<div onclick='alert(&apos;Rock\&apos;n\&apos;Roll&apos;)'></div>

Vnořeným kontextem ale nemusí být jen JS nebo CSS. Běžně jím je také URL. Parametry v URL se escapují tak, že se znaky se speciálním významen převádějí na sekvence začínající %. Příklad:

https://example.org/?a=Jazz&b=Rock%27n%27Roll

A když tento řetězec vypíšeme v atributu, ještě aplikujeme escapování podle tohoto kontextu a nahradíme & za &amp:

<a href="https://example.org/?a=Jazz&amp;b=Rock%27n%27Roll">

Pokud jste dočetli až sem, gratulujeme, bylo to vyčerpávající. Teď už máte dobrou představu o tom, co jsou to kontexty a escapování. A nemusíte mít obavy, že je to složité. Latte tohle totiž dělá za vás automaticky.

Latte vs naivní systémy

Ukázali jsem si, jak se správně escapuje v HTML dokumentu a jak zásadní je znalost kontextu, tedy místa, kde data vypisujeme. Jinými slovy, jak funguje kontextově sensitvní escapování. Ačkoliv jde o nezbytný předpoklad funkční obrany před XSS, Latte je jediný šablonovací systém pro PHP, který tohle umí.

Jak je to možné, když všechny systémy dnes tvrdí, že mají automatické escapování? Automatické escapování bez znalosti kontextu je trošku bullshit, který vytváří falešný dojem bezpečí.

Šablonovací systémy, jako je Twig, Laravel Blade a další, nevidí v šabloně žádnou HTML strukturu. Nevidí tudíž ani kontexty. Oproti Latte jsou slepé a naivní. Zpracovávají jen vlastní značky, vše ostatní je pro ně nepodstatný tok znaků:

░░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░{{ text }}░░░░
- v textu: <span>{{ text }}</span>
- v tagu: <span {{ text }} ></span>
- v atributu: <span title='{{ text }}'></span>
- v atributu bez uvozovek: <span title={{ text }}></span>
- v atributu obsahujícím URL: <a href="{{ text }}"></a>
- v atributu obsahujícím JavaScript: <img onload="{{ text }}">
- v atributu obsahujícím CSS: <span style="{{ text }}"></span>
- v JavaScriptu: <script>var = {{ text }}</script>
- v CSS: <style>body { content: {{ text }}; }</style>
- v komentáři: <!-- {{ text }} -->

Naivní systémy jen mechanicky převádějí znaky < > & ' " na HTML entity, což je sice ve většině případů užití platný způsob escapování, ale zdaleka ne vždy. Nemohou tak odhalit ani předejít vzniku různých bezpečnostní děr, jak si ukážeme dále.

Latte šablonu vidí stejně jako vy. Chápe HTML, XML, rozeznává značky, atributy atd. A díky tomu rozlišuje jednotlivé kontexty a podle nich ošetřuje data. Nabízí tak opravdu efektivní ochranu proti kritické zranitelnosti Cross-site Scripting.

Živá ukázka

Vlevo vidíte šablonu v Latte, vpravo je vygenerovaný HTML kód. Několikrát se tu vypisuje proměnná $text a pokaždé v trošku jiném kontextu. A tedy i trošku jinak escapovaná. Kód šablony můžete sami editovat, například změnit obsah proměnné atd. Zkuste si to:

{* ZKUS UPRAVIT TUTO ŠABLONU *}
{var $text = "Rock'n'Roll"}
- <span>{$text}</span>
- <span title='{$text}'></span>
- <span title={$text}></span>
- <img onload="{$text}">
- <script>var = {$text}</script>
- <!-- {$text} -->
- <span>Rock'n'Roll</span>
- <span title='Rock&apos;n&apos;Roll'></span>
- <span title="Rock&apos;n&apos;Roll"></span>
- <img onload="&quot;Rock&apos;n&apos;Roll&quot;">
- <script>var = "Rock'n'Roll"</script>
- <!-- Rock'n'Roll -->

Není to skvělé! Latte dělá kontextově sensitivní escapování automaticky, takže programátor:

  • nemusí přemýšlet ani vědět, jak se kde escapuje
  • nemůže se splést
  • nemůže na escapování zapomenout

Tohle dokonce nejsou všechny kontexty, které Latte při vypisování rozlišuje a pro které přizpůsobuje ošetření dat. Další zajimavé případy si projdeme nyní.

Jak hacknout naivní systémy

Na několika praktických příkladech si ukážeme, jak je rozlišování kontextů důležité a proč naivní šablonovací systémy neposkytují dostatečnou ochranu před XSS, na rozdíl od Latte. Jako zástupce naivního systému použijeme v ukázkách Twig, ale totéž platí i pro ostatní systémy.

Zranitelnost atributem

Pokusíme se do stránky injektovat škodlivý kód pomocí HTML atributu, jak jsme si ukazovali výše. Mějme šablonu v Twigu vykreslující obrázek:

<img src={{ imageFile }} alt={{ imageAlt }}>

Všimněte si, že okolo hodnot atributů nejsou uvozovky. Kodér na ně mohl zapomenout, což se prostě stává. Například v Reactu se kód píše takto, bez uvozovek, a kodér, který střídá jazyky, pak na uvozovky může snadno zapomenout.

Útočník jako popisek obrázku vloží šikovně sestavený řetězec foo onload=alert('Hacked!'). Už víme, že Twig nemůže poznat, jestli se proměnná vypisuje v toku HTML textu, uvnitř atributu, HTML komentáře, atd., zkrátka nerozlišuje kontexty. A jen mechanicky převádí znaky < > & ' " na HTML entity. Takže výsledný kód bude vypadat takto:

<img src=photo0145.webp alt=foo onload=alert(&#039;Hacked!&#039;)>

A vznikla bezpečností díra!

Součástí stránky se stal podvržený atribut onload a prohlížeč ihned po stažení obrázku jej spustí.

Nyní se podíváme, jak si se stejnou šablonou poradí Latte:

<img src={$imageFile} alt={$imageAlt}>

Latte vidí šablonu stejně jako vy. Na rozdíl od Twigu chápe HTML a ví, že proměnná se vypisuje jako hodnota atributu, který není v uvozovkách. Proto je doplní. Když útočník vloží stejný popisek, výsledný kód bude vypadat takto:

<img src="photo0145.webp" alt="foo onload=alert(&apos;Hacked!&apos;)">

Latte úspěšně zabránilo XSS.

Vypsání proměnné v JavaScript

Díky kontextově sensitivnímu escapování je možné zcela nativně používat PHP proměnné uvnitř JavaScriptu.

<p onclick="alert({$movie})">{$movie}</p>

<script>var movie = {$movie};</script>

Pokud bude proměnná $movie obsahovat řetězec 'Amarcord & 8 1/2', vygeneruje se následující výstup. Všimněte si, že uvnitř HTML se použije jiné escapování, než uvnitř JavaScriptu a ještě jiné v atributu onclick:

<p onclick="alert(&quot;Amarcord &amp; 8 1\/2&quot;)">Amarcord &amp; 8 1/2</p>

<script>var movie = "Amarcord & 8 1\/2";</script>

Kontrola odkazů

Latte automaticky kontroluje, zda proměnná použitá v atributech src nebo href obsahuje webovou URL (tj. protokol HTTP) a předchází vypsání odkazů, které mohou představovat bezpečnostní riziko.

{var $link = 'javascript:attack()'}

<a href={$link}>klikni</a>

Vypíše:

<a href="">klikni</a>

Kontrola se dá vypnout pomocí filtru nocheck.

Limity Latte

Latte není zcela kompletní ochranou před XSS pro celou aplikaci. Byli bychom neradi, kdybyste při použití Latte přestali nad bezpečností přemýšlet. Cílem Latte je zajistit, aby útočník nemohl pozměnit strukturu stránky, podvrhnout HTML elementy nebo atributy. Ale nekontroluje obsahovou správnost vypisovaných dat. Nebo správnost chování JavaScriptu. To už jde mimo kompetence šablonovacího systému. Ověřování správnosti dat, zejména těch vložených uživatelem a tedy nedůvěryhodných, je důležitým úkolem programátora.

verze: 3.0