Syntaxe

Syntax Latte vzešla z praktických požadavků webdesignerů. Hledali jsme tu nejpřívětivější syntax, se kterou elegantně zapíšete i konstrukce, které jinak představují skutečný oříšek. Zároveň všechny výrazy se píší úplně stejně jako v PHP, takže se nemusíte učit nový jazyk. Prostě zúročíte co už dávno umíte.

Níže je uvedena minimální šablona, která ilustruje několik základních prvků: tagy, n:atributy, komentáře a filtry.

{* toto je komentář *}
<ul n:if="$items">        {* n:if je n:atribut *}
{foreach $items as $item}     {* tag představující cyklus foreach *}
	<li>{$item|capitalize}</li>  {* tag vypisující proměnnou s filtrem *}
{/foreach}            {* konec cyklu *}
</ul>

Podívejme se blíže na tyto důležité prvky a na to, jak vám mohou pomoci vytvořit úžasnou šablonu.

Tagy

Šablona obsahuje tagy (neboli značky či makra), které řídí logiku šablony (například smyčky foreach) nebo vypisují výrazy. Pro obojí se používá jediný delimiter { ... }, takže nemusíte přemýšlet, jaký delimiter v jaké situaci použít, jako je tomu u jiných systémů. Pokud za znakem { následuje uvozovka nebo mezera, Latte jej nepovažuje za začátek značky, díky čemuž můžete v šablonách bez problémů používat i JavaScriptové konstrukce, JSON nebo pravidla v CSS.

Podívejte se na přehled všech tagů. Krom toho si můžete vytvářet i vlastní tagy.

Latte rozumí PHP

Uvnitř značek můžete používat PHP výrazy, které dobře znáte:

Latte navíc syntaxi PHP doplňuje o několik příjemných rozšíření.

n:atributy

Všechny párové značky, například {if} … {/if}, operující nad jedním HTML elementem, se dají přepsat do podoby n:atributů. Takto by bylo možné zapsat například i {foreach} v úvodní ukázce:

<ul n:if="$items">
	<li n:foreach="$items as $item">{$item|capitalize}</li>
</ul>

Funkcionalita se pak vztahuje na HTML element, do něhož je umístěný:

{var $items = ['I', '♥', 'Latte']}

<p n:foreach="$items as $item">{$item}</p>

vypíše:

<p>I</p>
<p>♥</p>
<p>Latte</p>

Pomocí prefixu inner- můžeme chování poupravit tak, aby se vztahovalo jen na vnitřní část elementu:

<div n:inner-foreach="$items as $item">
	<p>{$item}</p>
	<hr>
</div>

Vypíše se:

<div>
	<p>I</p>
	<hr>
	<p>♥</p>
	<hr>
	<p>Latte</p>
	<hr>
</div>

Nebo pomocí prefixu tag- aplikujeme funkcionalitu jen na samotné HTML značky:

<p><a href={$url} n:tag-if="$url">Title</a></p>

Což vypíše v závislosti na proměnné $url:

{* když je $url prázdné *}
<p>Title</p>

{* když $url obsahuje 'https://nette.org' *}
<p><a href="https://nette.org">Title</a></p>

Avšak n:atributy nejsou jen zkratkou pro párové značky. Existují i ryzí n:atributy, jako třeba n:href nebo velešikovný pomocník kodéra n:class.

Filtry

Podívejte se na přehled standardních filtrů.

Filtry se zapisují za svislítko (může být před ním mezera):

<h1>{$heading|upper}</h1>

Filtry lze zřetězit a poté se aplikují v pořadí od levého k pravému:

<h1>{$heading|lower|capitalize}</h1>

Parametry se zadávají za jménem filtru oddělené dvojtečkami nebo čárkami:

<h1>{$heading|truncate:20,''}</h1>

Filtry lze aplikovat i na výraz:

{var $name = ($title|upper) . ($subtitle|lower)}

Na blok:

<h1>{block |lower}{$heading}{/block}</h1>

Nebo přímo na hodnotu (v kombinaci s tagem {=expr}):

<h1>{=' Hello world '|trim}<h1>

Dynamické HTML značky

Latte podporuje dynamické HTML značky, které jsou užitečné, když potřebujete flexibilitu v názvech značek:

<h{$level}>Heading</h{$level}>

Výše uvedený kód může například generovat <h1>Heading</h1> nebo <h2>Heading</h2> v závislosti na hodnotě proměnné $level. Dynamické HTML značky v Latte musí být vždy párové. Jejich alternativou je n:tag.

Protože Latte je bezpečný šablonovací systém, kontroluje, zda je výsledný název značky platný a neobsahuje žádné nežádoucí nebo škodlivé hodnoty. Dále zajistí, že název koncové značky bude vždy stejný jako název otevírací značky.

Komentáře

Komentáře se zapisují tímto způsobem a do výstupu se nedostanou:

{* tohle je komentář v Latte *}

Uvnitř značek fungují PHP komentáře:

{include 'file.info', /* value: 123 */}

Syntaktický cukr

Řetězce bez uvozovek

U jednoduchých řetězců lze vynechat uvozovky:

jako v PHP: {var $arr = ['hello', 'btn--default', '€']}

zkráceně:  {var $arr = [hello, btn--default, €]}

Jednoduché řetězce jsou ty, které jsou tvořeny čistě z písmen, číslic, podtržítek, pomlček a teček. Nesmí začínat číslicí a nesmí začínat nebo končit pomlčkou. Nesmí být složený jen z velkých písmen a podtržítek, protože pak se považuje za konstantu (např. PHP_VERSION). A nesmí kolidovat s klíčovými slovy: and, array, clone, default, false, in, instanceof, new, null, or, return, true, xor.

Zkrácený ternární operátor

Je-li třetí hodnota ternárního operátoru prázdná, lze ji vynechat:

jako v PHP: {$stock ? 'Skladem' : ''}

zkráceně:  {$stock ? 'Skladem'}

Moderní zápis klíčů v poli

Klíče v poli lze zapisovat podobně jako pojmenované parametry při volání funkcí:

jako v PHP: {var $arr = ['one' => 'item 1', 'two' => 'item 2']}

moderně:   {var $arr = [one: 'item 1', two: 'item 2']}

Filtry

Filtry lze použít pro jakékoliv výrazy, stačí celek uzavřít do závorek:

{var $content = ($text|truncate: 30|upper)}

Operátor in

Operátorem in lze nahradit funkci in_array(). Porovnání je vždy striktní:

{* obdoba in_array($item, $items, true) *}
{if $item in $items}
	...
{/if}

Historické okénko

Latte přišlo v průběhu své historie s celou řadou syntaktických cukříků, které se po pár letech objevily v samotném PHP. Například v Latte bylo možné psát pole jako [1, 2, 3] místo array(1, 2, 3) nebo používat nullsafe operátor $obj?->foo dávno předtím, než to bylo možné v samotném PHP. Latte také zavedlo operátor pro rozbalení pole (expand) $arr, který je ekvivalentem dnešního operátoru ...$arr z PHP.

Undefined-safe operator ??->, což je obdoba nullsafe operatoru ?->, který ale nevyvolá chybu pokud proměnná neexistuje, vznikl z historických důvodů a dnes doporučujeme používat standardní PHP operátor ?->.

Omezení PHP v Latte

V Latte lze zapisovat jen PHP výrazy. Tedy nelze používat statementy ukončené středníkem. Nelze deklarovat třídy nebo používat řídící struktury, např. if, foreach, switch, return, try, throw a další, místo kterých Latte nabízí své značky. Také nelze používat atributy, backticks či některé magické konstanty. Nelze používat ani unset, echo, include, require, exit, eval, protože nejde o funkce, ale speciální jazykové konstrukce PHP, a nejsou to tedy výrazy. Komentáře jsou podporované jen víceřádkové /* ... */.

Tyto omezení lze nicméně obejít tím, že si aktivujete rozšíření RawPhpExtension, díky kterému lze pak používat ve značce {php ...} jakýkoliv PHP kód na zodpovědnost autora šablony.

verze: 3.0 2.x