Vývojářské postupy

Instalace

Nejlepší způsob, jak nainstalovat Latte, je pomocí Composeru:

composer require latte/latte

Podporované verze PHP (platí pro poslední setinkové verze Latte):

verze kompatibilní s PHP
Latte 2.11 PHP 7.1 – 8.2
Latte 2.8 – 2.10 PHP 7.1 – 8.1

Jak vykreslit šablonu

Jak vykreslit šablonu? Stačí k tomu tento jednoduchý kód:

$latte = new Latte\Engine;
// adresář pro cache
$latte->setTempDirectory('/path/to/tempdir');

$params = [ /* proměnné šablony */ ];
// or $params = new TemplateParameters(/* ... */);

// kresli na výstup
$latte->render('template.latte', $params);
// kresli do proměnné
$output = $latte->renderToString('template.latte', $params);

Parametry mohou být pole nebo ještě lépe objekt, který zajistí typovou kontrolu a napovídání v editorech.

Ukázky použití najdete také v repozitáři Latte examples.

Výkon a cache

Šablony v Latte jsou nesmírně rychlé, Latte je totiž kompiluje přímo do PHP kódu a ukládá do cache na disk. Nemají tedy žádnou režii navíc oproti šablonám psaným v čistém PHP.

Cache se automaticky regeneruje pokaždé, když změníte zdrojový soubor. Během vývoje si tedy pohodlně editujete šablony v Latte a změny okamžitě vidíte v prohlížeči. Tuto funkci můžete v produkčním prostředí vypnout a ušetřit tím malinko výkonu:

$latte->setAutoRefresh(false);

Při nasazení na produkčním serveru může prvotní vygenerování cache, zejména u rozsáhlejších aplikací, pochopitelně chviličku trvat. Latte má vestavěnou prevenci před cache stampede. Jde o situaci, kdy se sejde větší počet souběžných požadavků, které spustí Latte, a protože cache ještě neexistuje, začaly by ji všechny generovat současně. Což by neúměrně zatížilo server. Latte je chytré a při více souběžných požadavcích generuje cache pouze první vlákno, ostatní čekají a následně ji využíjí.

Parametry jako třída

Lepší než předávat proměnné do šablony jako pole je vytvořit si třídu. Získáte tak typově bezpečný zápis, příjemné napovídání v IDE a cestu pro registraci filtrů a funkcí.

class MailTemplateParameters
{
	public function __construct(
		public string $lang,
		public Address $address,
		public string $subject,
		public array $items,
		public ?float $price = null,
	) {}
}

$latte->render('mail.latte', new MailTemplateParameters(
	lang: $this->lang,
	subject: $title,
	price: $this->getPrice(),
	items: [],
	address: $userAddress,
));

Vypnutí auto-escapování proměnné

Pokud proměnná obsahuje řetězec v HTML, můžete ji označit tak, aby ji Latte automaticky (a tedy dvojitě) neescapovalo. Vyhnete se tak potřebě uvádět v šabloně |noescape.

Nejjednodušší cestou je řetězec zabalit do objektu Latte\Runtime\Html:

$params = [
	'articleBody' => new Latte\Runtime\Html($article->htmlBody),
];

Latte dále neescapuje všechny objekty, které implementují rozhraní Latte\HtmlStringable. Můžete si tak vytvořit vlastní třídu, jejíž metoda __toString() bude vracet HTML kód, který se nebude automaticky escapovat:

class Emphasis extends Latte\HtmlStringable
{
	public function __construct(
		private string $str,
	) {
	}

	public function __toString(): string
	{
		return '<em>' . htmlspecialchars($this->str) . '</em>';
	}
}

$params = [
	'foo' => new Emphasis('hello'),
];

Metoda __toString musí vracet korektní HTML a zajistit escapování parametrů, jinak může dojít ke zranitelnosti XSS!

Jak rozšířit Latte o filtry, značky atd.

Jak do Latte přidat vlastní filtr, funkci, značku atd? O tom pojednává kapitola rozšiřujeme Latte.

Debuggování a Tracy

Latte se vám snaží vývoj co nejvíce zpříjemnit. Přímo pro účely debugování existuje trojice značek {dump}, {debugbreak} a {trace}.

Největší komfort získáte, když ještě si nainstalujete skvělý ladicí nástroj Tracy a aktivujete doplněk pro Latte:

// zapne Tracy
Tracy\Debugger::enable();

$latte = new Latte\Engine;
// aktivuje rozšíření pro Tracy
Latte\Bridges\Tracy\LattePanel::initialize($latte);

Nyní se vám budou všechny chyby zobrazovat v přehledné červené obrazovce, včetně chyb v šablonách se zvýrazněním řádku a sloupce (video). Zároveň v pravém dolním rohu v tzv. Tracy Baru se objeví záložka pro Latte, kde jsou přehledně vidět všechny vykreslované šablony a jejich vzájemné vztahy (včetně možnosti se do šablony nebo zkompilovaného kódu prokliknout) a také proměnné:

Jelikož Latte kompiluje šablony do přehledného PHP kódu, můžete je pohodlně ve svém IDE krokovat.

Linter: validace syntaxe šablon

Projít všechny šablony a zkontrolovat, zda neobsahují syntaktické chyby, vám pomůže nástroj Linter. Spouští se z konzole:

vendor/bin/latte-lint <cesta>

Pokud používáte vlastní značky, vytvořte si také vlastní verzi Linteru, např. custom-latte-lint:

#!/usr/bin/env php
<?php

// zadejte skutečnou cestu k soubor autoload.php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$engine = new Latte\Engine;
// tady zaregistruje jednotlivé filtry a podobne
$engine->addFilter(/* ... */);

$path = $argv[1];
$linter = new Latte\Tools\Linter(engine: $engine);
$ok = $linter->scanDirectory($path);
exit($ok ? 0 : 1);

Načítání šablon z řetězce

Potřebujete načítat šablony z řetězců místo souborů, třeba pro účely testování? Pomůže vám StringLoader:

$latte->setLoader(new Latte\Loaders\StringLoader([
	'main.file' => '{include other.file}',
	'other.file' => '{if true} {$var} {/if}',
]));

$latte->render('main.file', $params);

Exception handler

Můžete si definovat vlastní obslužný handler pro očekávané výjimky. Předají se mu výjimky vzniklé uvnitř {try}.

$loggingHandler = function (Throwable $e, Latte\Runtime\Template $template) use ($logger) {
	$logger->log($e);
};

$latte = new Latte\Engine;
$latte->setExceptionHandler($loggingHandler);

Automatické dohledávání layoutu

Pomocí značky {layout} šablona určuje svou rodičovskou šablonu. Je taky možné nechat dohledávat layout automaticky, což zjednoduší psaní šablon, neboť v nich nebude nutné značku {layout} uvádět.

Dosáhne se toho následujícím způsobem:

$finder = function (Latte\Runtime\Template $template) {
	if (!$template->getReferenceType()) {
		// vrací cestu k souboru s layoutem
		return 'automatic.layout.latte';
	}
};

$latte = new Latte\Engine;
$latte->addProvider('coreParentFinder', $finder);

Pokud šablona nemá mít layout, oznámí to značkou {layout none}.

verze: 3.0 2.x